Ciljevi

Centar HORIZONT 21 je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija civilnog društva, usmerena na ostvarivanje ciljeva u oblasti održivog obrazovanja i zapošljavanja. Broj 21 određuje nas kao ljude posvećene potrebama mesta u kojem živimo i radimo – Novog Sada i milenijuma u kojem živimo.

Ciljevi Centra HORIZONT 21:

1. Razvoj odgovornog, aktivnog i otvorenog društva demokratskih vrednosti, socijalne pravde, solidarnosti i ravnopravnosti

2. Jačanje kompetencija građanki i građana Srbije za punu zaposlenost i podizanje kvalitet života

3. Podsticanje celoživotnog učenja i profesionalnog razvoja

4. Afirmacija nove pismenosti

5. Osnaživanje kreativnih potencijala i podsticanje kreativne ekonomije

6. Promocija aktivnog odnosa prema karijeri i preduzetničkih inicijativa

7. Podrška reformi školstva kroz programe i projekte razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja

8. Mobilizacija i edukacija stanovništva za aktivno učešće u javnom životu

9. Jačanje kapaciteta za afirmaciju naučnih dostignuća i promociju inovacija

10. Pomoć, zaštita i podrška grupama, organizacijama, udruženjima građana, institucijama i pojedincima koji deluju na širenju ideja i izgradnji odgovornog, aktivnog i otvorenog društva