PROJECTSEE – vidljivost naučnih projekata

projekti; nauka; kompetencije; komunikacije; vidljviost


Priručnik za razvoj komunikacionih kompetencija postojećih i budućih istraživača i naučnika koji učestvuju u pripremi i realizaciji projekata, nastao je kao rezultat projekta ProjectSEE i podrške Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Vojvodine.

Pojam vidljivosti u istraživanju se koristio i kao sinonim za uočljivost, dostupnost, transparentnost i prisutnost, a analizorani su veb sajtovi projekata javno objavljenih na veb sajtovima fakulteta i univerziteta u Vojvodini.

Najznačajniji nalazi istraživanja ukazuju na tri ključna problema i upućuju na moguće buduće korake, kako u radu projektnih timova, tako i u uslovima koje pred aplikante postavljaju donatori:

  • KLJUČNI PROBLEMI:
    1. Nedovoljna onlajn vidljivost projekata kroz veb sajtove projekata (svega 35% istraženih projekata ima veb sajt projekta, dok čak 65% projekata finansiranih iz javnih sredstava nema podatke o projektu iskomunicirane na globalnoj mreži, kao kanalu za komunikaciju istraživanom za potrebe projekta)
    2. Nedovoljna onlajn vidljivost projekata kroz društvene mreže (svega 2% istraženih projekata je komuniciralo projektne aktivnosti, projekat u celini ili rezultate projekta na istraživanim društvenim mrežama za širu zajednicu (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram)
    3. Imajući u vidu da se projekti naučne zajednice finansiraju iz budžetskih fondova, odnosno iz sredstava poreskih obveznika, transparentnost uloženog novca i informacije o rezultatima tih ulaganja, pravo su javnosti, a nedovoljnom ili potpunom izostalom komunikacijom ukida pravo javnosti da formira mišljenje i izrazi stav, budući da nema načina da za većinu aktivnosti ikada sazna (sumirani rezultati nalazi tri fokus grupe u kojima je  učestvovalo ukupno 15 privrednika iz Vojvodine, a koji rade u oblastima poljoprivrede, trgovine, javne uprave, It sektora, turizma i kulture).

Detaljni nalazi, preporuke i nalazi sumirani su u Vodiču za vidljivost naučnih projekata ProjectSEE.